Thiết bị tuyển nổi 10m3/giờ

Thiết bị Tuyển nổi DAF
Sử dụng hiệu quả cho các hệ thống Xử lý nước thải.
– Nước thải Thủy sản.
– Nước thải thực phẩm chứa dầu mỡ.
– Nước thải cao su.