đánh giá tác động môi trường

Căn cứ pháp lý để lập ĐTM

CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẤP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 1. Văn bản pháp luật để thực hiện đánh giá tác động môi trường Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội Cộng hoà…