đánh giá tác động môi trường

Căn cứ pháp lý để lập ĐTM

CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẤP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 1. Văn bản pháp luật để thực hiện đánh giá tác động môi trường Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội Cộng hoà…

Tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Nhà nước ban hành luật bảo vệ môi trường cùng những quy định, thủ tục đi kèm để bảo vệ và cải tạo môi trường nhằm tránh những tác động, hậu quả xấu…

Dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trong quá trình tồn tại và phát triển dù ngẫu nhiên hay cố ý con người cũng  tác động đến môi trường thông qua việc sử dụng nguyên nhiên liệu (đất, nước, không khí, nguyên nhiên vật liệu…) đồng thời thải ra…