Tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Nhà nước ban hành luật bảo vệ môi trường cùng những quy định, thủ tục đi kèm để bảo vệ và cải tạo môi trường nhằm tránh những tác động, hậu quả xấu…