Dịch vụ xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

Đối tượng phải lập đề án xả thải: 1. Tất cả các đối tượng Khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô vượt quá 10 m3/ngày đêm trừ các đối tượng được quy định…