Hồ sơ môi trường cần thiết

SỔ TAY THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014 (hiệu lực ngày 01/01/2015) Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015 (hiệu lực ngày 01/04/2015 Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh…