Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang ngày càng kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả nước thải vào môi trường nhằm hướng tới xu hướng phát triển bền vững trong tương lai. Do đó, hành vi xả trực tiếp nước…