Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN Thành phần nước thải phát sinh từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản có chứa chủ yếu là các hợp chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học, hợp chất…