Dịch vụ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại – Hotline: 0938800202 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13, Thông Tư 36/2015/TT – BTNMT; QCVN 07:2009/BTNMT tất cả những cơ sở kinh doanh hoạt động có phát sinh…