Dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trong quá trình tồn tại và phát triển dù ngẫu nhiên hay cố ý con người cũng  tác động đến môi trường thông qua việc sử dụng nguyên nhiên liệu (đất, nước, không khí, nguyên nhiên vật liệu…) đồng thời thải ra…

Dịch vụ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại – Hotline: 0938800202 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13, Thông Tư 36/2015/TT – BTNMT; QCVN 07:2009/BTNMT tất cả những cơ sở kinh doanh hoạt động có phát sinh…