Hồ sơ môi trường cần thiết

SỔ TAY THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014 (hiệu lực ngày 01/01/2015) Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015 (hiệu lực ngày 01/04/2015 Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh…

Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang ngày càng kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả nước thải vào môi trường nhằm hướng tới xu hướng phát triển bền vững trong tương lai. Do đó, hành vi xả trực tiếp nước…