Hồ sơ môi trường cần thiết

SỔ TAY THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014 (hiệu lực ngày 01/01/2015) Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015 (hiệu lực ngày 01/04/2015 Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh…

Tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Nhà nước ban hành luật bảo vệ môi trường cùng những quy định, thủ tục đi kèm để bảo vệ và cải tạo môi trường nhằm tránh những tác động, hậu quả xấu…